AFP for deg født i 1963 eller senere

AFP for ansatte i offentlig sektor er foreslått endret fra en tidligpensjonsordning til en livsvarig påslagsordning utformet etter mønster av AFP-ordningen i privat sektor. Hvis du er født i 1963 eller senere, vil du få den nye foreslåtte AFP-ordningen. Regelverket er ennå ikke vedtatt, men partene i arbeidslivet er enige om prinsippene for ny AFP.

Denne videoen forklarer AFP på femti sekunder:

Hovedtrekkene i livsvarig AFP

  • AFP utbetales livsvarig for de som er født i 1963 eller senere.
  • Den tjenes opp i en AFP-beholdning med 4,21 prosent av årlig pensjonsgivende inntekt opp til 7,1 ganger folketrygdens grunnbeløp fra fylte 13 til 61 år. 
  • AFP kan tas ut fleksibelt fra 62 år. Den kan tas ut i tillegg til lønn eller alderspensjon. Årlig AFP blir høyere hvis du venter med å ta den ut.
  • AFP kan ikke graderes eller settes i gang igjen etter at den er stanset.
  • Årlig AFP beregnes og levealdersjusteres ved å dele AFP-beholdningen på folketrygdens delingstall på tidspunktet du tar ut AFP.
  • Det skal bli enklere å bytte jobb mellom offentlig og privat sektor med AFP, uten å tape retten til AFP. 
  • Det er innført overgangsordninger for de første årskullene som mister den gamle AFP-ordningen. 

Livsvarig AFP er en kvalifikasjonsordning der du må oppfylle en del vilkår både ved 62 år og på uttakstidspunktet for å få rett til AFP. 

De som ikke fyller vilkårene for ny AFP, kan få betinget tjenestepensjon. Denne pensjonstypen er beskrevet under alderspensjon.

Opptjening til ny AFP startet i 2020. I 2025 fyller 1963-kullet 62 år og kan som første årskull søke om livsvarig AFP.