AFP for deg født i 1963 eller senere

Stortinget har den 12.04.2024 vedtatt ny lov om avtalefestet pensjon (AFP). AFP blir en livsvarig ytelse som kommer i tillegg til tjenestepensjon og alderspensjon fra NAV.   AFP for ansatte i offentlig sektor er endret fra en tidligpensjonsordning til en livsvarig påslagsordning. 

 

Denne videoen forklarer AFP på femti sekunder:

Hovedtrekkene i livsvarig AFP

 • AFP utbetales livsvarig for de som er født i 1963 eller senere.
 • Den tjenes opp i en AFP-beholdning med 4,21 prosent av årlig pensjonsgivende inntekt opp til 7,1 ganger folketrygdens grunnbeløp fra fylte 13 til 61 år. 
 • AFP kan tas ut fleksibelt fra 62 år. Den kan tas ut i tillegg til lønn eller alderspensjon. Årlig AFP blir høyere hvis du venter med å ta den ut.
 • AFP kan ikke graderes eller settes i gang igjen etter at den er stanset.
 • Årlig AFP beregnes og levealdersjusteres ved å dele AFP-beholdningen på folketrygdens delingstall på tidspunktet du tar ut AFP.
 • Det skal bli enklere å bytte jobb mellom offentlig og privat sektor med AFP, uten å tape retten til AFP. 
 • Det er innført overgangsordninger for de første årskullene som mister den gamle AFP-ordningen. 

Livsvarig AFP er en kvalifikasjonsordning der du må oppfylle vilkår både ved 62 år og på uttakstidspunktet for å få rett til AFP. 

Tre vilkår må være oppfylt ved fylte 62 år for å få AFP:

 1. Du må har vært arbeidstaker i minst 7 av de siste 9 årene hos en arbeidsgiver med tariffavtale hvor staten er part eller tilsvarende tariffavtale om avtalefestet pensjon (egne overgangsregler for årskullene 1963 – 1966). Stillingen skal være hovedarbeidsforholdet, og stillingsandelen må utgjøre minst 20 prosent av full stilling. Ved samtidige ansettelsesforhold kan stillingsandelene legges sammen.
   
 2. Du må i de samme 7 av de siste 9 årene ikke hatt annen inntekt som overstiger pensjonsgivende inntekt fra andre arbeidsgivere enn de som er omfattet av ordningen (egne overgangsregler for årskullene 1963 – 1966).
   
 3. Du har de siste 3 årene før fylte 62 år ikke mottatt pensjon eller annen ytelse uten motsvarende arbeidsplikt fra arbeidsforhold der den årlige verdien av ytelsene tilsvarer 1,5 ganger folketrygdens grunnbeløp eller mer (gjelder ikke uføretrygd fra folketrygden og uførepensjon fra privat eller offentlig tjenestepensjonsordning).

 

På uttakstidspunktet for AFP er det flere kvalifikasjonskrav. 

Blant annet  gis ikke AFP til arbeidstakere som mottar eller har mottatt tidligpensjon (særalderspensjon), privat AFP eller betinget tjenestepensjon.
AFP gis heller ikke til arbeidstakere som mottar eller har mottatt uføretrygd fra folketrygden (NAV) etter fylte 62 år.
 

De som ikke fyller vilkårene for ny AFP, kan få betinget tjenestepensjon. Denne pensjonstypen er beskrevet under alderspensjon.

Opptjening til ny AFP startet i 2020. I 2025 fyller 1963-kullet 62 år og kan som første årskull søke om livsvarig AFP.