Alderspensjon for deg født i 1963 eller senere

Stortinget har vedtatt endringer i regelverket for offentlig tjenestepensjonsordning, og dette gjelder deg som er født i 1963 eller senere. Reglene trådte i kraft 1. januar 2020.

Pensjon fra den nye ordningen skal beregnes uavhengig av folketrygden, og blir derfor kalt påslagsordningen. Du beholder opptjeningen din fra den gamle ordningen, som blir kalt bruttoordningen

Påslagspensjon 

Påslagspensjon gjelder for alle år du er medlem fra og med 2020. 

Bruttopensjon 

Bruttopensjon gjelder for alle år du har vært medlem før 2020. Opptjeningen du har i offentlig tjenestepensjonsordning til og med 31. desember 2019 gjøres om til en oppsatt rett fra bruttoordningen. Har du sluttet tidligere, beregnes det en oppsatt rett i bruttoordningen på sluttidspunktet. En oppsatt rett er retten til pensjon når du i framtiden når din pensjonsalder.

Betinget tjenestepensjon

Hvis du ikke kan få AFP, kan du i stedet få betinget tjenestepensjon. Dette gjelder blant annet dersom du blir helt ufør eller slutter i jobb før du er 62 år.

Slik søker du om alderspensjon

Du bør søke cirka tre måneder før du ønsker å ta ut pensjon.

Søk om alderspensjon