Lån

Som medlem av Sandefjord kommunale pensjonskasse (SKP) kan du søke om lån til bolig, borettslagsleilighet og fritidseiendom. Det er styret i SKP som fastsetter vilkårene for låneordningen.

Hvor mye kan du låne?

Du kan søke om lån innenfor følgende rammer:

  • Inntil 4 ganger husstandens årsinntekt før skatt
  • Inntil 85 prosent av boligens/fritidsboligens verdi
  • Inntil 5 000 000 kroner per husstand


Låntaker(ne) må i tillegg ha betjeningsevne til å tåle en renteøkning definert i Finanstilsynets boliglånsforskrift. Den er for tiden 3,0 prosentpoeng.

Med årsinntekt mener vi nåværende lønnsinntekt, pensjon, næringsinntekt og eventuelle leieinntekter fra deler av boligen. Midlertidige inntekter skal ikke med. 

Rente

Rentesatsen på lån i pensjonskassen følger «normrenten for rimelige lån i arbeidsforhold». Denne fastsettes av Skattedirektoratet seks ganger per år: 

Normrente for beskatning av rimelige lån hos arbeidsgiver (Skatteetaten).

Gebyrer

Utlånsordningen administreres av Intrum på vegne av pensjonskassen. Etablerings- og depotgebyr til Intrum er for tiden 2 844 kroner. Tinglysningsgebyret til staten er for tiden 585 kroner.

Sikkerhet

Lån innvilges mot 1. prioritets pantesikkerhet i fast eiendom som bolig, borettslagsleilighet og fritidseiendom.  Lånet kan sideordnes andre 1. prioritetslån fra pensjonsordninger og banker, men samlet 1. prioritetslån kan ikke overstige 85 prosent av boligens verdi.

Medlemmet må stå som eier av eiendommen det søkes lån til.

Andre betingelser

Minste stillingsstørrelse for å være låneberettighet er 20 prosent stilling. Midlertidig ansatte må ha vært medlem i pensjonskassen i ett år før lån kan innvilges.

Hvis medlemmet slutter i Sandefjord kommune, må lånet innfris innen 6 måneder fra siste arbeidsdag. Pensjonister kan beholde lån i pensjonskassen.

Refinansiering

Refinansiering av andre lån /utvidelse av løpende lån i pensjonskassen kan innvilges etter samme regler som for nye lån.

Nedbetaling

Låntaker kan velge mellom serie- og annuitetslån.  Nedbetalingstiden er begrenset oppad til 30 år. Det kan søkes om avdragsfrihet for en periode. Hvis ikke annet avtales er det månedlige terminer autogiro og du bestemmer selv hvilken dato i måneden som trekket skal foretas.  

Søknadsprosess

Søk om lån

 Du må legge ved følgende dokumentasjon når du sender søknaden:

  • Kopi av de siste tre lønnsslippene og de siste to års skattemeldinger (for låntaker og eventuell medlåntaker).
  • Dokumentasjon av boligens verdi (kjøpskontrakt eller nyere verdivurdering/takst).
  • Dokumentasjon av all annen gjeld (hvor restgjeld, terminbeløp og løpetid må fremkomme).
  • Skriftlig bekreftelse fra eventuelle långivere om at de aksepterer SKPs 1. prioritets pant.


Husk å signere lånesøknaden!

Send oss søknaden i posten eller lever den til pensjonskassens kontorer i første etasje på Stokke kommunehus.