Uførepensjon

Du kan ha rett på uførepensjon om du blir sykemeldt og ikke kommer fullt tilbake i jobb igjen etter maksdato for sykepenger. 

Hvem kan søke uførepensjon?

  • Du må være medlem av Sandefjord kommunale Pensjonskasse
  • Du har blitt syk, og har gått sykemeldt et år med en diagnose anerkjent av folketrygden, og har på grunn av sykdom fått redusert lønn helt eller delvis, midlertidig eller varig.
  • Du må ha et inntektstap på minst 20 prosent.

Midlertidig uførepensjon og uførepensjon

Om du fyller kravene til å motta uførepensjon fra SkP, kan du få innvilget enten midlertidig eller varig uførepensjon. Hvilken av disse du får er avhengig av hvilken ytelse du mottar fra NAV.

Midlertidig uførepensjon får du når du har søkt og blitt innvilget arbeidsavklaringspenger  (AAP) fra NAV. Dette er en ytelse du kan ha rett på når året med sykemelding er slutt og du når maksdato for sykepenger. Da kan du motta både AAP og en midlertidig uførepensjon fra SkP. 

SkP følger i hovedsak NAV sitt vedtak ved vurdering av rett til ytelse. Dette innebærer at du kan ha rett til midlertidig uførepensjon fra samme dato du er innvilget AAP. Din midlertidige uførepensjon stanser hvis NAV opphører AAP-vedtaket ditt.

Varig uførepensjon kan du få om du mottar uføretrygd i NAV. Da får du altså både varig uførepensjon fra SkP og uføretrygd fra NAV.

Om du er mindre enn 50 prosent arbeidsufør, kan du søke SkP om midlertidig uførepensjon når sykepenge-året er over, selv om du ikke har rett på AAP i NAV. SkP tar en selvstendig vurdering av uførepensjonen og vil be deg om lege-erklæring og evt. ytterligere informasjon.

Begrensninger

Det er viktig å være klar over at retten til uførepensjon kan begrenses i enkelte tilfeller. Uførhet som inntrer innen to år etter innmeldingen, og som skyldes sykdom eller lyte du led av eller hadde symptomer på da du ble innmeldt gir ikke rett til pensjon.

På samme måte som beskrevet ovenfor kan også en oppgang i deltid gi begrensninger i din rett til uførepensjon. Du kan da få beregnet din uførepensjon fra en lavere stillingsprosent enn den du ellers ville fått beregnet den fra. 

Slik beregnes uførepensjon

Uførepensjonen fra SkP blir beregnet ut i fra lønnen du hadde da du ble ufør. Beregningen er avhengig av om du mottar AAP eller uføretrygd fra folketrygden eller ikke, og om du har barn under 18 år eller ikke.  Beregningen tar også hensyn til din medlemstid og din uføregrad.

Beregning av uførepensjon ved mottak av ytelse fra folketrygden

  • 25 prosent av grunnbeløpet i folketrygden (G) (kan maksimalt utgjøre 6 prosent av pensjonsgrunnlaget.)
  • pluss 3 prosent av pensjonsgrunnlaget opp til 6
  • pluss 69 prosent av pensjonsgrunnlaget mellom 6 og 12G

Beregning av uførepensjon ved selvstendig vurdering av SkP, uten ytelse fra folketrygden 

  • 25 prosent av grunnbeløpet i folketrygden (kan maksimalt utgjøre 6 prosent av pensjonsgrunnlaget) 
  • pluss 69 prosent av pensjonsgrunnlaget opp til 12G 

Barnetillegg beregnes til 4 prosent av pensjonsgrunnlaget opp til 6G for hvert barn som forsørges (maks 12 prosent av pensjonsgrunnlaget opp til 6G).

Uførepensjon og inntekt

Det skal være enkelt å kombinere arbeidsinntekt med uførepensjon fra SkP, og uføregraden din vil ikke påvirkes av at du har inntekt ved siden av pensjon.

Du kan gi oss beskjed om endret inntekt på Medlemsportalen. Klikk på inntektsendring og før inn ny inntekt.

Gå til Medlemsportalen

Om du tjener mer enn det din inntektsgrense tilsier, vil pensjonen din bli redusert med en andel av det du tjener over grensen. Du får informasjon om din inntektsgrense ved innvilgelse av uførepensjon. 

Om du mottar arbeidsavklaringspenger fra NAV og er 100 prosent syk, har du ingen inntektsgrense og din uførepensjon blir redusert fra første krone du tjener.

Det utbetales ikke pensjon når inntekten utgjør med enn 80 prosent av samlet inntekt før uførhet. Med samlet inntekt menes inntekt både fra offentlig og privat sektor som du hadde før du ble ufør.

Om du har fått utbetalt for lite eller for mye pensjon skal det foretas et etteroppgjør. Dersom etteroppgjøret viser at du har tjent mer enn inntektsgrensen og du dermed har fått for mye i pensjon, vil SkP kreve beløpet tilbakebetalt eller gjøre trekk i fremtidige pensjonsutbetalinger. Etteroppgjøret vil skje i forbindelse med det årlige skatteoppgjøret. Det er din plikt å gi beskjed til SkP om endringer i helsetilstanden eller arbeidsinntekten.

Uførepensjon beskattes som lønn. Har du spørsmål om skatt, ta kontakt med Skatteetaten. SkP henter skattekort elektronisk fra Skatteetaten. 

Gå til Skatteetaten

Slik søker du om uførepensjon

Du bør søke cirka tre måneder før maksdato for sykepenger.

Søk om uførepensjon