Alderspensjon for deg født før 1963

Når kan du gå av med alderspensjon?

Du kan søke alderspensjon når du har oppnådd stillingens aldersgrense, eller inntil tre år før aldersgrensen dersom summen av alder og medlemstid er minst 85 år, eller når du har fylt 67 år. Du må fratre din stilling helt eller delvis, og stillingsreduksjonen må utgjøre minst 10 prosent av full stilling.

Aldersgrensen er knyttet til stillingen du er ansatt i, og gir deg rett til å gå av med alderspensjon. Den ordinære aldersgrensen i offentlig sektor er 70 år, men enkelte stillinger har særaldersgrense. Alderspensjonen er en livsvarig ytelse.

Pensjonens størrelse

Alderspensjonen fra SKP utgjør 66 prosent av pensjonsgrunnlaget ditt. Pensjonsgrunnlaget består av din faste årslønn samt faste pensjonsgivende tillegg som du har når du går av med pensjon, men kan maksimalt utgjøre 12 G (folketrygdens grunnbeløp). Har du jobbet varierende deltid vil pensjonsgrunnlaget bli justert for gjennomsnittlig stillingsprosent. Dersom du ikke har full opptjening (30 års medlemstid), vil pensjonen avkortes forholdsmessig.

Det utbetales barnetillegg for barn under 18 år. Barnetillegg utgjør 10 prosent av alderspensjonen for hvert barn, begrenset til 90 prosent av pensjonsgrunnlaget. 

Pensjonen skal samordnes med dine ytelser fra folketrygden, og levealdersjusteres fra fylte 67 år.

Alderspensjon og inntekt

Som alderspensjonist kan du ha ubegrenset inntekt fra privat sektor uten at pensjonen reduseres. Med privat sektor mener vi arbeidsgivere som ikke har offentlig tjenestepensjonsordning.

I offentlig sektor kan du jobbe på «pensjonistvilkår» uten at det påvirker alderspensjonen din. Reglene for «pensjonistvilkår» får du hos din arbeidsgiver. Dersom du jobber på ordinære vilkår i offentlig sektor, vil du bli innmeldt i en offentlig tjenestepensjonsordning. Alderspensjonen fra pensjonskassen skal da reduseres.

Slik søker du om alderspensjon

Du bør søke cirka tre måneder før du ønsker å ta ut pensjon.

Søk om alderspensjon