AFP for deg født før 1963

Denne videoen forklarer AFP på knappe to minutter:

Vilkår for AFP mellom 62 og 65 år

Mellom 62 og 65 år utbetales folketrygdberegnet AFP.  For å kunne ta ut AFP ved 62 år må du

  • være i lønnet arbeid på pensjoneringstidspunktet
  • ha vært ansatt hos samme arbeidsgiver eller annen arbeidsgiver innen offentlig sektor sammenhengende de siste 3 årene
  • i de ovennevnte tre årene ha hatt minst 20 prosent stilling med en årlig inntekt på minst 1 G
  • ha minst 10 år med pensjonsopptjening i folketrygden etter fylte 50 år
  • ha hatt en gjennomsnittlig pensjonsgivende inntekt på minst 2 G i dine 10 beste inntektsår

Vilkår for AFP mellom 65 og 67 år

Fra fylte 65 år kan du ha rett til en tjenestepensjonsberegnet AFP. For å kunne ta ut AFP fra fylte 65 år må du

  • være i lønnet arbeid og medlem av SKP på pensjoneringstidspunktet 
  • ha minst 10 år medlemskap i offentlig pensjonsordning etter fylte 50 år

Hvis du ikke oppfyller disse to vilkårene, har du likevel rett til folketrygdberegnet AFP hvis du fyller vilkårene for uttak mellom 62 og 65 år, se over.

Beregning av AFP

Mellom 62 og 65 år er det alltid folketrygdens regelverk og beregningsmåte som gjelder. Det er NAV som beregner AFP, men pensjonskassen utbetaler pensjonen. Folketrygdberegnet AFP tilsvarer alderspensjonen du ville fått fra folketrygden (beregnet etter gamle opptjeningsregler og uten levealdersjustering) om du hadde fortsatt i arbeid fram til 67 år. Dessuten får du et AFP-tillegg som for tiden utgjør 1700 kroner per måned.

Fra 65 år kan du få AFP beregnet som en ordinær tjenestepensjon fra SKP. Full tjenestepensjonsberegnet AFP utgjør 66 prosent av pensjonsgrunnlaget. Har du kortere opptjeningstid enn 30 år eller har arbeidet deltid, blir pensjonen redusert. Pensjonskassen utbetaler den høyeste av tjenestepensjonsberegnet AFP og folketrygdberegnet AFP fram til fylte 67 år, med mindre du ber om noe annet.

Pensjonen går inn under samordningsloven, og betraktes i den sammenheng som om den var en folketrygdytelse. Hvis du får utbetalt AFP, kan derfor enkelte andre pensjoner bli redusert, som for eksempel sjømannspensjon. Hvis du allerede får ytelser fra folketrygden som uføretrygd eller gjenlevendepensjon, må du frasi deg ytelsen i folketrygden for å få AFP. I pensjonskassen kan AFP kombineres med andre ytelser.

AFP og arbeidsinntekt

Folketrygdberegnet AFP er omfattet av regler i folketrygden som sier at pensjonsbeløpet skal reduseres for arbeidsinntekt. Du kan altså ikke ha arbeidsinntekt ved siden av pensjonen uten at det påvirker utbetalingsgraden. Det gjelder likevel et «toleransebeløp» som fra 01.01.2024 utgjør 0,26 G dvs. 30 841 kroner pr. 01.01.2024. SKP innhenter inntektsopplysninger når ligningen foreligger året etter. Har du tjent for mye, gjør vi et etteroppgjør og krever for mye utbetalt pensjon tilbake.

Hvis du har tjenestepensjonsberegnet AFP, kan du ha inntekt fra privat sektor og arbeide på pensjonistvilkår i offentlig sektor uten reduksjon i din tjenestepensjonsberegnede AFP. Arbeider du på ordinære lønnsbetingelser i offentlig sektor, vil du bli innmeldt i en offentlig tjenestepensjonsordning. Pensjonen skal da reduseres.

Vi gjør oppmerksom på at all pensjonsgivende inntekt i det året du fyller 65 år, vil bli fordelt over hele kalenderåret. Inntekt opptjent etter overgang til tjenestepensjonsberegnet AFP i det året du fyller 65 år, vil derfor kunne medføre reduksjon i din folketrygdberegnede AFP som du har hatt frem til fylte 65 år.

Slik søker du om AFP

Før du sier opp din stilling bør du forsikre deg om at du fyller vilkårene for AFP.

Logg deg inn i medlemsportalen, og velg søknadstype “avtalefestet pensjon”. Du bør søke cirka tre måneder før du ønsker å ta ut pensjon.

Søk om AFP