AFP

AFP (avtalefestet pensjon) er en tidligpensjonsordning for deg som er født før 1963. Du kan få utbetalt AFP mellom 62 og 67 år.

 

Regelverket for AFP er ennå ikke vedtatt for deg som er født i 1963 eller senere, men ny AFP skal utformes etter mønster av AFP-ordningen i privat sektor. 

 

Det er altså ulike regler for AFP, og hvilke regler som gjelder for deg kommer an på når du er født.