Kapitalforvaltning

Redegjørelse for kapitalforvaltningsstrategien av april 2023

ROLLER OG ANSVAR

Styret har det overordnede ansvaret for at pensjonskassens midler blir forvaltet forsvarlig. Styret vedtar strategi for kapitalforvaltning og daglig leder har ansvar for å implementere denne. Pensjonskassen bruker profesjonelle forvaltere for å forvalte pensjonskassens portefølje. Pensjonskassen har i tillegg til intern kontroll av kapitalforvaltningen ulike eksterne kontrollorganer, som risikostyringsfunksjon, internrevisor og ekstern revisor.
 

INVESTERINGSMÅL


Sandefjord kommunale Pensjonskasse skal ha en forvaltning av midlene som balanserer målene om
 

 • tilstrekkelig avkastning for å møte både de langsiktige pensjonsforpliktelsene og den kortsiktige avkastningsgarantien
 • en risikoprofil på linje med pensjonskassens risikobærende evne
 • bærekraft / ESG
 •  lave forvaltningskostnader


Pensjonskassen har som mål å oppnå en avkastning på linje med sammenlignbare pensjonskasser. En nødvendig forutsetning for å kunne oppnå dette målet er at pensjonskassen har ansvarlig kapital på linje med SkPs sammenlignbare pensjonskasser. Pensjonskassen styrer sin ansvarlige kapital bl.a. gjennom innkalling av egenkapital fra sponsor og gjennom egen resultatdisponering.
Porteføljen skal på kort sikt oppnå minst like god avkastning som dens vektede referanseindeks.
 

BÆREKRAFT / ESG

I forvaltningen av pensjonskassens midler skal bærekraft / ESG hensyntas. Pensjonskassen ønsker derfor at aksje- og renteforvaltningen 

 1. skjer i samsvar med FNs Global Compact 
 2.  skjer i samsvar med FNs prinsipper for ansvarlige investeringer (UN PRI)
 3. som et minimum anvender Statens pensjonsfond utlands eksklusjonsliste
   

STRATEGI


Pensjonskassens forvaltningsstrategi gjennomgås og vedtas av Styret ved behov, minst årlig. Pensjonskassens overordnede strategi for å oppnå investeringsmålene er
Pensjonskassen skal ikke selv handle enkeltaksjer eller -obligasjoner
 

 • All forvaltning skal gjøres av profesjonelle forvaltningsmiljø 
 • Både delporteføljer og totalporteføljen skal være godt diversifiserte
 • Lave forvaltningskostnader skal tillegges vesentlig vekt ved forvaltervalg
 • Pensjonskassen har to separate porteføljer, kollektiv- og selskapsporteføljen. 


Kollektivporteføljen inneholder kundemidlene. Aksjeandelen trappes opp gjennom 1. halvår 2024 og følgende tabell viser tillatte aktivaklasser, normal strategi og rammer gjeldende fra 30.6.2024:
 

 

Ramme

Ramme
Kollektivporteføljen Strategi Nedre Øvre
Norske aksjefond 8%
Globale aksjefond 20%
Totalt aksjer 28% 25% 33%
Anleggsobligasjoner (HTF) 1% 10%
Norske omløpsobligasjoner 24% 10% 35%
Globale omløpsobligasjoner 24% 40%
Totalt obligasjoner 49% 30% 64%
Eiendomsfond 16% 12% 20%
Medlemsutlån 3% 8%
Bankinnskudd / pengemarked 4% 1% 6%
Totalt 100%

 


I tillegg til ovenstående tabell har pensjonskassen ytterligere begrensninger som omhandler rentebinding, valutasikring, nærhet til referanseindeksen («tracking error») og likviditet. Pensjonskassen skal ikke investere i "Hedgefond" eller "Private Equity", men det er åpning for å investere inntil 2 % i alternative investeringer som fokuserer på bærekraft. Inntil 6 % kan være i high-yiled-obligasjoner-
Pensjonskassens har i tillegg en selskapsportefølje som inneholder pensjonskassens egne midler. Denne består i sin helhet pengemarkedsfond og bankinnskudd.
Hver aktivaklasse har en referanseindeks som den blir målt mot, og totalporteføljen har en vektet referanseindeks.

RAPPORTERING

Styret får rapportert status finans på månedlig basis. I tillegg får Styret en kvartalsvis uavhengig risikorapport fra risikostyringsfunksjonen. Pensjonskassen rapporterer til offentlige myndigheter iht gjeldende krav og frister.

RISIKOSTYRING

Pensjonskassen skal ha en risikoprofil på linje med pensjonskassens risikobærende evne. Det primære måltallet i risikostyringen er den forenklede solvenskapitaldekningen, som er definert av Finanstilsynet og som rapporteres kvartalsvis. 
Pensjonskassen har som mål at Solvenskapitaldekningen over tid bør ligge nær 160 %. Følgende tabell oppsummerer grensene for solvenskapitaldekningen i den løpende risikostyringen:

Solvenskapitaldekningen
Måltall Gult flagg Rødt Flagg
Solvenskapitaldekningen <140% <110%

Styret og daglig leder har ansvar for å iverksette tiltak for å unngå «gule» eller «røde» flagg. Tiltakene vil avhenge av den relevante situasjonen.